Subscriu-te

Política de privacitat

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
Titular: Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana
NIF:G59684548 
Domicili social: Cr. Palau de la Música, 4-6, 08003 – Barcelona
Dades registrals: inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 514.
Correu electrònic:pd@palaumusica.cat

INFORMACIÓ I CONSENTIMENT
La Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana (en endavant,el “REVISTA MUSICAL CATALANA”), de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques en quant al tractament de dades personals, li informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades personals introduïdes en els seus fitxers.

Mitjançant la lectura de la present Política de Privacitat, vostè queda informat sobre la forma en què la REVISTA MUSICAL CATALANA recull, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són facilitades a través del lloc web http://www.revistamusical.cat(en endavant, el “Lloc Web”).

L’acceptació de la Política de Privacitat inclosa en cadascun dels formularis a través dels quals vostè voluntàriament ens ha facilitat les seves dades personals, implica el seu consentiment per poder tractar les seves dades personals per a les finalitats indicades en la mateixa.  

TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS. FINALITATS
L’informem que les dades personals que vostè voluntàriament ens pugui facilitar mitjançant l’emplenament dels corresponents formularis del Lloc Web o dels formularis de taquilles, seran tractades amb confidencialitat per
la REVISTA MUSICAL CATALANA, i seran dedicades exclusivament a les finalitats que s’indiquin en la Política de Privacitat inclosa en el corresponent formulari del Lloc Web i/o de les taquilles i expressament acceptada per vostè.

Les dades sol·licitades en els formularis accessibles des del Lloc web de
la REVISTA MUSICAL CATALANA són, amb caràcter general, obligatoris (tret que en el camp requerit s’especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten els mateixos o no es faciliten correctament no podrem atendre les mateixes.

En funció de les sol·licituds dels usuaris, les dades personals recollides seran tractades per la REVISTA MUSICAL CATALANA únicament per a les següents finalitats:

 • Realització de les gestions comercials i prestació dels serveis i/o productes oferts a través del Lloc Web i sol·licitats per l’usuari del Lloc Web, tals com la compra de subscripcions, sol.licitud d’informació sobre inserció de publicitat, etc., incloent comunicacions amb vostè respecte d’eventuals incidències que es poguessin donar en relació amb la gestió d’aquesta informació, per qualsevol mitjà incloent el correu electrònic o similar.
 • Enviament de comunicacions comercials, informacions, promocions, ofertes i notícies relatives a la comercialització de productes del PALAU DE LA MÚSICA CATALANA i/o de l’Associació Orfeó Català i/o del Consorci Palau de la Música Catalana, o de concerts organitzats en el recinte del Palau de la Música Catalana de promotors amb els quals habitualment treballem, per qualsevol mitjà incloent el correu electrònic o similar, tret que vostè ens manifesti el contrari marcant la casella habilitada a aquest efecte en el formulari a través del qual recavem les seves dades personals.
 • Enviament de informació d’activitats del PALAU DE LA MÚSICA CATALANA per qualsevol mitjà, incloent el correu electrònic o similar, tret que vostè ens manifesti el contrari marcant la casella habilitada a aquest efecte en el formulari a través del qual recavem les seves dades personals.
 • Enviament de la Newsletter de la REVISTA MUSICAL CATALANA i del PALAU DE LA MÚSICA CATALANA per qualsevol mitjà incloent el correu electrònic o similar, tret que vostè ens manifesti el contrari marcant la casella habilitada a aquest efecte en el formulari a través del qual recavem les seves dades personals.
 • Gestió de les sol·licituds de contacte amb la REVISTA MUSICAL CATALANA a través dels canals disposats per a això.
 • Notificació de canvis i/o desenvolupaments importants de la política de privacitat, l’avís legal o política de cookies.
 • Realització d’anàlisis de perfils, estudis de públics i estudis estadístics, tret que vostè ens manifesti el contrari marcant la casella habilitada a aquest efecte en el formulari a través del qual recavem les seves dades personals.
 • Enviament d’ofertes de feina per a treballar amb nosaltres mitjançant l’enviament del CV i/o tramitació del processos de sel.lecció als quals vostè hagi decidit presentar-se com a candidat mitjançant l’enviament del seu CV.

No tractarem les seves dades personals per cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES PERSONALS
Les seves dades de caràcter personal seran conservades fins que hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a les quals van ser recollides o registrades en els nostres fitxers o mentre no sol·liciti la supressió de la informació o exerciti el seu dret d’oposició o limitació al tractament.  Posteriorment, les seves dades de caràcter personal seran cancel·lades, tret que hi hagi una norma de rang legal que habiliti la seva conservació.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT
La base legal pel tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per portar a terme les finalitats anteriorment descrites, que es sol·licitarà en el moment de marcar la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació de productes i serveis de
la REVISTA MUSICAL CATALANA i del PALAU DE LA MÚSICA CATALANA.

En els casos en que existeixi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació pel desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

DESTINATARIS A QUI ES PODRÍEN COMUNICAR LES SEVES DADES PERSONALS
La REVISTA MUSICAL CATALANA podrà cedir o comunicar les seves dades personals a les entitats vinculades a la FUNDACIÓ ORFEÓ-CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA, i especialment a l’ASSOCIACIÓ ORFEÓ CATALÀ amb CIF G08229833, inscrita amb el número 875, secció 1 del Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, i amb domicili social a C/Amadeu Vives 1, 08003 Barcelona, i al CONSORCI DEL PALAU DE LA MÚSICA CATALANA, amb CIF V08829319, dades del Registre d’Entitats Locals de Catalunya, codi d’identificació 9802540003 i amb domicili social a C/Amadeu Vives 1, 08003, amb les mateixes finalitats per a les quals han estat recollides.

Les seves dades personals seran posades a la disposició del prestador de serveis informàtics que gestiona la nostra plataforma i d’eventuals tercers proveïdors amb els qui eventualment subcontractem algun servei. Els proveïdors subcontractats compliran a tot moment amb les condicions establertes en el RGPD.

L’acceptació de la present Política de Privacitat implica que vostè accepta expressa i inequívocament que les seves dades personals siguin cedides o comunicades a les entitats abans esmentades.

No es preveuen altres comunicacions de dades, tret que siguin necessàries per donar compliment a una obligació legal.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES
Com usuari-interessat, vostè pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant de la REVISTA MUSICAL CATALANA, dirigint-se per escrit -juntament amb la fotocòpia del seu DNI- a la FUNDACIÓ ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA, domiciliada en el C/ Palau de la Música, 4-6, 08003 Barcelona, o enviant un correu electrònic a pd@palaumusica.cat, indicant en ambdós cassos l’assumpte: “Protecció de dades”.

Drets:

 • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Dret de supressió: permet que se suprimeixin les dades quan -entre altres motius- les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir o que resultin ser inadequades o excessives.
 • Dret d’ oposició: dret de l’interessat a que no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o es cessi en el mateix.
 • Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, a fi que aquest pugui transmetre-les a un altre responsable, sense impediments.

Com usuari, té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

L’informem així mateix que si vostè considera que els seus drets no s’han atès degudament, vostè te el dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control competent en matèria de dades de caràcter personal (Agencia Española de Protección de Datos). 

OBTENCIÓ DE LA INFORMACIÓ
La REVISTA MUSICAL CATALANA obté la informació de les seves dades personals mitjançant els diferents formularis de subscripció del Lloc Web o de les comunicacions efectuades per vostè a través de correu postal, correu electrònic o per via telefònica.

El PALAU DE LA MÚSICA obté la informació mínima i indispensable en relació a les finalitats -voluntàriament acceptades  per vostè- per a les quals seran tractades les seves dades personals.


MESURES DE SEGURETAT
Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El Prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robament, tractament o accés no autoritzat, d’acord a l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades.

RESPONSABILITAT DE L’USUARI
L’usuari haurà d’emplenar els formularis de sol·licitud amb dades veraces, exactes, completes i actualitzades.

Vostè garanteix que és major d’edat o emancipat legalment i que es plenament capaç.

Si l’usuari és menor d’edat, es requereix que compti amb el previ consentiment dels seus pares o tutors, abans de procedir a la inclusió de les seves dades personals en els formularis del Lloc Web o en els formularis de taquilles.

Si vostè ens ha facilitat dades personals d’un tercer haurà d’haver-li informat i sol·licitat el seu consentiment dels extrems aquí exposats, amb caràcter previ a la seva inclusió als nostres fitxers.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT
La REVISTA MUSICAL CATALANA podrà modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials. Si realitzem canvis materials a aquesta Política de Privacitat, li proporcionarem un avís destacat conforme a les circumstàncies, per exemple, mostrant un avís destacat dins del Lloc Web o enviant-li un correu electrònic.

Data de la última actualització d’aquesta Política de Privacitat: 24 de maig de 2018.

La @Mahler_Chamber ha actuat al @palaumusicacat amb Daniele Gatti, "un director extremadament professional que no falla mai; pot agradar més o menys, però amb ell no hi ha mai ensurts", diu Xavier Pujol a la crítica. Llegeix-la al web! (Foto: Toni Bofill) http://www.revistamusical.cat/critica/el-retorn-a-la-vida-de-la-mahler-chamber-orchestra/

La pianista @LaFarreRozada ha publicat el seu segon disc, 'Nimbus', un treball "curosament interpretat, en què els detalls i els colors matisats emergeixen amb pianisme delicadíssim", en paraules de Lluís Trullén. Llegeix la crítica al web! @Seedmusic_eu http://www.revistamusical.cat/critica/la-metamorfosi-de-laigua/

La degana dels organistes del nostre país, Montserrat Torrent, celebrarà aquest dissabte 95 anys amb un concert a l'oratori de Sant Felip Neri, on s'està construint l'orgue que portarà el seu nom. Més informació, al nostre web! @FundMTorrent http://www.revistamusical.cat/la-fundacio-montserrat-torrent-celebra-el-95e-aniversari-de-lorganista/

Fins al 14 de setembre hi ha temps de presentar partitures a aquesta nova edició del concurs de composició de la @FundacioMompou. Més informació, al nostre web! http://www.revistamusical.cat/convocat-el-42e-concurs-de-joves-compositors-premi-internacional-frederic-mompou/

Segueix-nos a Twitter